• بازسازی روتورهای AC,PT,GP توربین گازی سولار سترن
 • بازسازی روتورهای HP,LP توربین گازی نئوپینیون PGT5
 • بازسازی و تعمیرات اساسی روتورهای توربین گازی راستون TB 5000
 • بازسازی و تعمیرات اساسی روتورهای توربین گازی راستون TA 1750
 • بازسازی روتور توربین بخار ۱۶ مگاواتی
 • بازسازی پره های توربین گازی وستینگهاوس
 • بازسازی دیافراگم های توربین گازی وستینگهاوس
 • بازسازی پره های توربین گازی BBC-GT9
 • بازسازی و تعمیر برنر سوخت مایع توربین گازی راستون TB 5000
 • بازسازی پره های توربین گازی راستون TD 4000
 • بازسازی Flame Tube توربین گازی راستون TB 5000
 • بازسازی Swirler Cone, Swirler توربین گازی راستون TB 5000
 • بازسازی Flame Tube توربین گازی زیمنس SGT 100
 • بازسازی پره های توربین گازی GEC
 • بازسازی پره های توربین گازی کلارک
 • بازسازی Duplex Valve توربین گازی راستون TB 5000
 • بازسازی سگمنت های حرارتی توربین گازی BBC-GT9