۱– ارتقاء و بهینه سازی توان علمی، مهندسی و فنی صنایع انرژی در حوزه تجهیزات دوار
۲– همکاری با شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت ارتقاء و انتقال دانش فنی و بومی سازی فنآوری های پیشرفته
۳– تامین و ارائه خدمات مشاوره، طراحی، مهندسی و بهینه سازی
۴– مهندسی، مشاوره و مدیریت ساخت و بازسازی قطعات و تجهیزات با فنآوری های نوین و پیشرفته
۵– بومی سازی قطعات و تجهیزات دوار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی